Khi nói về thiết kế web thì thật là khổ cực mới cho ra 1 sản phẩm, bao gồm cả việc đầu tư trí tuệ và thời gian để suy nghĩ ra nó. Nhưng rất ghét những người chuyên đi sao chép, hỡ tý là nó chép nguyên cả cái sản phẩm mình mới ra lò chỉ cách vài phút.

Nay mình chia sẻ cho các bạn đoạn code chuyên chống sao chép, chống chuột phải và Ctrl + U để xem mã nguồn (View Source).
Các bạn cứ chép 2 đoạn mã này bỏ vào giao diện trước thẻ </body> là được.

Code 1

<style>
body{
-webkit-touch-callout: none;
-webkit-user-select: none;
-moz-user-select: none;
-ms-user-select: none;
-o-user-select: none;
user-select: none;
}
</style>
<script type='text/JavaScript'>
 //<![CDATA[
function killCopy(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
document.onselectstart=new Function (“return false”)
if (window.sidebar){
document.onmousedown=killCopy
document.onclick=reEnable
}

var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {
if (document.all) {(message);return false;}}
function defeatNS(e) {
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}}
if (document.layers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;
}
else{
document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;
} 
document.oncontextmenu=new Function("return false") 

checkCtrl=false $('*').keydown(function(e){ 
if(e.keyCode=='17'){ checkCtrl=false  } }).keyup(function(ev){ 
if(ev.keyCode=='17'){ checkCtrl=false } }).keydown(function(event){ 
if(checkCtrl){ 
if(event.keyCode=='85'){ return false; } } })
 //]]>
</script>

Code 2

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="http://www.ohvn.info/404"}),shortcut.add("F12",function(){top.location.href="http://www.ohvn.info/"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+I",function(){top.location.href="http://www.ohvn.info/"}),shortcut.add("Ctrl+S",function(){top.location.href="http://www.ohvn.info/"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+C",function(){top.location.href="http://www.ohvn.info/"});
//]]>
</script>
Chúc các bạn thành công.
BÀI VIẾT HAY CHỨ...?

Chia sẻ bài viết: